Agenda algemene ledenvergadering 2018

De agenda van de ledenvergadering van 15 november a.s. is hieronder te vinden.

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen / Ingekomen stukken

4. Vaststellen notulen ingelaste ledenvergadering dd 05-07-2018

(Waren op te vragen en liggen ter inzage in de bestuurskamer)

5. Verhouding Stichting de Echelpoel en vv UD W.

6. Algemeen Verslag

7. Financieel verslag

8. Samenstelling bestuur:

- Aftredend volgens roulatie:

Patrick Kok (voorzitter), herkiesbaar

Arjan Asbreuk (Lid Dagelijks Bestuur), herkiesbaar

Hans Snijders (Afgevaardigde Onderhoudscommissie), herkiesbaar

Michel Hofste (Afgevaardigde Sponsorcommissie), herkiesbaar

- Aftredend:

Hennie Meijer (Organisatorisch Coördinator)

Hans Vaneker (Binding en Activiteiten Coördinator)

9. Huldigingen jubilarissen

10. Rondvraag

11. Sluiting