Agenda algemene ledenvergadering 2017

De agenda van de algemene ledenvergadering op donderdag 7 december ziet er als volgt uit.

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen / Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen 2015-2016 (Waren op te vragen en liggen ter inzage in de bestuurskamer)
 5. Algemeen Verslag
 6. Financieel verslag
 7. Nieuwbouw
 8. Samenstelling bestuur:
 • Aftredend volgens roulatie:
  • Thijs Kok (secretaris), herkiesbaar
  • Erik Bekhuis (Technisch Coördinator.), herkiesbaar
  • Hans Vaneker (Binding en Activiteitencoördinator), herkiesbaar
 • Aftredend:
  • Jan Gerrit vd Belt (Afgevaardigde Kantinecommissie)
 • Voorstel toetreden tot bestuur:
  • Thijs Banierink (Afgevaardigde Communicatiecommissie)
  • Martin Analbers (Afgevaardigde Kantinecommissie)
 1. Huldigingen jubilarissen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting