Algemene Ledenvergadering - 26 november, 20.00 uur

Aanstaande donderdag (26 november) begint de algemene ledenvergadering om 20.00 uur. In verband met de huidige coronamaatregelen is aanmelden verplicht. Mocht je alsnog aanwezig willen zijn, dan kun je bellen of appen met Thijs Kok (06 20971506).

Het zal een andere vergadering zijn dan men gewend is. Gezien de coronacrisis moeten we met verschillende maatregelen rekening houden:

 • Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn tijdens de vergadering. 
 • Het huldigen van jubilarissen kan helaas niet. Zij krijgen hun speldje thuisgestuurd.
 • Houd rekening met de gezondheidscheck. Heb je gezondheidsklachten of heb je contact gehad met iemand met klachten, kom dan niet.

Tot 26 november.

Het Bestuur

 

 

De agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen / Ingekomen stukken

4. Vaststellen notulen ledenvergadering dd 21-11-2019 (op te vragen voor inzage via secretaris@udweerselo.nl)

5. Algemeen Verslag

6. Financieel verslag (verzoek tot decharge)

7. Samenstelling bestuur:

 • Aftredend volgens roulatie:
  • Thijs Kok (secretaris), niet herkiesbaar
  • Erik Bekhuis (Technisch coördinator), niet herkiesbaar
  • Thijs Banierink (Afgevaardigde Communicatie commissie), herkiesbaar
 • Verkiezen nieuwe leden:
  • Secretaris
  • Technisch coördinator

8. Rondvraag

9. Sluiting