Uitnodiging algemene ledenvergadering 1 december 2022

Aan alle leden, ouders van jeugdleden en leden van de Club van 100,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op 1 december 2022 vanaf 21:00 uur in de kantine op ons sportpark.

De agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen / ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen ledenvergadering dd 31-03-2022 (op te vragen voor inzage via secretaris@udweerselo.nl)
 5. Algemeen verslag
 6. Financieel verslag
 7. Samenstelling bestuur:
  • Afredend volgens roulatie:
   • Rick ter Brake (penningmeester), herkiesbaar.
   • Mark Banierink (organisatorisch coördinator), herkiesbaar,
   • Martin Analbers (kantinecomissie), herkiesbaar.
 8. Vooruitblik
  • Energie
  • Ledverlichting
  • Kunstgras
  • Kleding
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Tot 1 december.

Het Bestuur