Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering 2020 - 26 november

Aan alle leden, ouders van jeugdleden en leden van de Club van 100,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering. Dit jaar vindt de vergadering plaats op donderdag 26 november in de kantine van ons sportpark. Het bestuur zal terugkijken op het afgelopen, bijzondere, seizoen. Ook zullen we natuurlijk kijken naar het huidige en vooruitkijken naar de komende seizoenen.

In verband met de voorbereidingen kan men zich tot uiterlijk 19 november aanmelden voor de vergadering.

Het zal een andere vergadering zijn dan men gewend is. Gezien de coronacrisis moeten we met verschillende maatregelen rekening houden:

 • Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn tijdens de vergadering. (Bij meer aanmeldingen zullen we dezelfde avond eenzelfde vergadering beleggen)
 • Het huldigen van jubilarissen kan helaas niet. Zij krijgen hun speldje thuisgestuurd.
 • Wil je aanwezig zijn bij de vergadering, dan is het verplicht je aan te melden (stuur een mail naar secretaris@udweerselo.nl)
 • Houd rekening met de gezondheidscheck. Heb je gezondheidsklachten of heb je contact gehad met iemand met klachten, kom dan niet.

Tot 26 november.

Het Bestuur

 

 

De agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen / Ingekomen stukken

4. Vaststellen notulen ledenvergadering dd 21-11-2019 (op te vragen voor inzage via secretaris@udweerselo.nl)

5. Algemeen Verslag

6. Financieel verslag (verzoek tot decharge)

7. Samenstelling bestuur:

 • Aftredend volgens roulatie:
  • Thijs Kok (secretaris), niet herkiesbaar
  • Erik Bekhuis (Technisch coördinator), niet herkiesbaar
  • Thijs Banierink (Afgevaardigde Communicatie commissie), herkiesbaar
 • Verkiezen nieuwe leden:
  • Secretaris
  • Technisch coördinator

8. Rondvraag

9. Sluiting